دسته‌ها
خرید

خرید دستبند شرایط تغییر رشته و انتقال دانشجویان

سازمان وظیفه عمومی ضوابط ثبت نام مشمولان در دانشگاهها و موسسات آموزش عالی در مهرماه 92 را اعلام کرد.به گزارش مهر، براساس اعلام سازمان وظیفه عمومی با توجه به حذف شرط پذيرش دانشجو در دانشگاهها از طريق آزمون سراسري، صدور معافيت تحصيلي براي دانشجويان پذيرفته شده درتمام دوره‌هاي تحصيلي داراي مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي وزارت علوم،تحقيقات وفناوري بلامانع است.بنابراين تحصيل دانشجويان در دوره هاي پودماني، فراگير، بين الملل، مجازي وساير مقاطع تحصيلي بدون آزمون مجاز بوده وداوطلبان صرفاً با اعلام پذيرش از سوي دانشگاه و در صورت نداشتن غيبت، واجد شرايط بهره مندي از معافيت تحصيلي هستند. 2-مبناي پذيرش در دانشگاه ها چه با شركت در آزمون وچه بدون آزمون، تاريخ ثبت نام در دانشگاه است البته در موارد خاص برای مساعدت به دانشجو، تاريخ اعلام قطعي قبولي از سوي سازمان سنجش نيز مي تواند مبناي پذيرش قرار گيرد.3-تمامی دانش آموزاني كه قبل از سن مشموليت یا در سن مشموليت و در ماه هاي خرداد و تير سال1391 فارغ التحصيل شده اند جهت تحصيل در دانشگاه از مهر ماه امسال منعي نداشته وبايد پس از اخذ برگ درخواست معافيت تحصيلي از دانشگاه، به يكي از دفاتر پليس+10 مراجعه کنند.- منظور از فراغت قبل از سن مشموليت در اين بند اين است كه دانش آموزدر سالي كه طي آن سال به سن 18 سالگي تمام  مي رسد فارغ التحصيل شود.(سال تولد+18)تبصره1: مشمولاني كه درخواست اعزام به خدمت داده وبراي آنان برگ اعزام صادر شده وخود را در موعد مقرر براي اعزام معرفي نکرده اند غايب محسوب شده وشرايط ادامه تحصيل نخواهند داشت.تبصره 2: دانش آموزاني كه درسن 17سالگي(سال تولد+17) يا قبل از آن درمقطع ديپلم ياپيش دانشگاهي فارغ التحصيل شده اند برابر ماده (19) قانون پس از رسيدن به 18 سالگي تمام، 6 ماه مهلت معرفي خواهند داشت وچنانچه در مهلت 6 ماهه معرفي، در دانشگاه پذيرفته شوند شرايط استفاده از معافيت تحصيلي را خواهند داشت. 4-فارغ التحصيلان ديپلم يا پيش دانشگاهي، متولدين سالهاي قبل چنانچه ديپلم شاخه‌ي فني حرفه اي وكار ودانش را حداكثر تا پايان 22 سالگي وپيش دانشگاهي را تاپايان 24 سالگي وبه صورت حضوري به اتمام رسانده باشند با رعايت ساير ضوابط، از معافيت تحصيلي مقطع بالاتر استفاده خواهند كرد.5-دانشجويان اخراجي تا پايان خدمت يا اخذ معافيت دايم، از نظر مقررات وظيفه عمومي مجاز به ادامه تحصيل نیستند.6-ميزان سنوات تحصيل در مقاطع مختلف براي دانشجويان ورودي مهر سال 1390 وبه بعد برابر جدول ذيل مي باشد ودانشگاه موظف است هنگام ثبت نام، مشمولان را نسبت به آن توجيه کنند.
نام مقطع

ميزان سنوات

كارداني

2.5 سال

كارشناسي ناپيوسته

3 سال

كارشناسي پيوسته

5 سال

كارشناسي ارشد پيوسته

6 سال

كارشناسي ارشد ناپيوسته

3 سال

دكتري پزشكي پيوسته

8 سال

دكتري تخصصي

6 سال

 
 تبصره1: در مواقع ضروري با تشخيص واعلام كميسيون موارد خاص دانشگاه به وظيفه عمومي، حداكثر يك سال به مدت هاي تحصيل اعلام شده در این بند اضافه می شود.تبصره2: دانشجويان ورودي مهر 1390وبه بعد كه در مهلت معرفي فارغ التحصيل مي شوند برابر ماده(35) قانون خدمت وظيفه عمومي شرايط استفاده از معافيت تحصيلي براي مقاطع بالاتر را ندارند.7-فارغ التحصيلان مقطع كارداني وكارشناسي صرفاً مجاز به شروع به تحصيل در مقطع ناپيوسته بالاتر بوده وشرايط ادامه تحصيل در مقطع پيوسته بالاتر را نخواهند داشت مگررشته هايي كه با تاييد وزارت علوم يا بهداشت فاقد مقطع ناپيوسته بالاتر باشند كه در اين صورت سنوات تحصيل طي شده مقطع قبلي در سنوات مقطع جديد لحاظ می شود.8-سربازان وظيفه حين خدمت درصورتي كه درمقاطع كارشناسي وبالاترپذيرفته شوند به شرط نداشتن غيبت اوليه‌،‌برابر روش مربوط از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند شد.تبصره ‌: ‌ترخيص سربازان جهت تحصيل در مقطع كارداني مجاز نیست. 9-سربازان حين خدمت از شرط عدم گذشت بيش از يكسال از تاريخ فراغت يا انصراف مستثني بوده و در صورت نداشتن غيبت و احراز ساير شرايط‌،‌ پس از ترخيص از خدمت‌، ‌از معافيت تحصيلي برخوردار خواهند شد. 10-تحصيل هم‌زمان با انجام خدمت سربازي در هيچ‌يك از مقاطع تحصيلي مجاز نبوده و براي اينگونه دانشجويان معافيت تحصيلي صادر نخواهد شد.11-دانشجوياني كه تمايل به انصراف و شروع به تحصيل مجدد دارند‌، ‌در طول دوره‌هاي تحصيلي‌(از ديپلم تا دكتري) فقط يكبار مجاز به انصراف در سنوات قانوني‌(سنوات اوليه تحصيل) ‌بوده و حداكثر تا يكسال بعد از تاريخ انصراف مي‌توانند مجدداً شروع به تحصيل نمايند.تحصيل اينگونه دانشجويان در مقطع پايين‌تر نيز منعي نخواهد داشت.تذكر: ملاك يكبار انصراف از تاريخ 22 آبان سال 90  به بعد بوده و افرادي كه قبل از اين تاريخ انصراف داده باشند جز يكبار انصراف آنان محسوب نمی شود.12- دانشجويان مقاطع كارشناسي و بالاتر كه پس از انصراف‌، ‌موفق به دريافت مدرك تحصيلي مقطع پايين‌تر مي‌شوند در حكم فارغ‌التحصيل بوده و به عنوان دانشجوي انصرافي محسوب نمي‌شوند.بنابراين چنانچه مدرك اخذ شده‌، ‌در سنوات مجاز تحصيل همان مقطع يعني مقطع پايين‌تر به مشمول تعلق گرفته باشد‌، ‌ادامه تحصيل وي در مقطع بالاتر بلامانع است‌، ‌در غير اينصورت مشمول مجاز به تحصيل در مقطع بعدي نخواهد بود.مثال‌: چنانچه مشمولي در دوره كارشناسي ثبت‌نام و پس از گذشت سه‌سال، از تحصيل انصراف داده و مدرك كارداني توسط دانشگاه به وي اعطا شود‌،‌ مجاز به تحصيل در مقطع بالاتر مي‌باشد ليكن چنانچه سنوات تحصيل اين مشمول از سه‌سال بيشتر گردد وي شرايط تحصيل در مقطع بالاتر را از دست می دهد.13- طلاب حوزه ها‌ي علميه كه داراي معافيت تحصيلي حوزوي صادره از سوي وظيفه عمومي هستند ‌مادامي كه اشتغال به تحصيل آنان در حوزه از سوي مركز مديريت حوزه علميه استان محل تحصيل تأييد شود مي‌توانند بدون اخذ معافيت تحصيلي دانشجويي‌، ‌در دانشگاه تحصيل کنند و در صورتي كه معافيت تحصيلي حوزوي آنان به هر دليل لغو شود مجاز به ادامه تحصيل در دانشگاه نبوده و باید مراتب جهت تعيين تكليف به وظيفه عمومي محل تحصيل اعلام شود.دانشگاه موظف است اعتبار معافيت تحصيلي طلاب حوزه‌هاي علميه را در ابتداي هر سال تحصيلي كنترل و از مراجع ذيربط استعلام بگیرد.14- در صورتي كه دانشجو قبل از ثبت‌نام در دانشگاه، در مراحل رسيدگي به معافيت پزشكي قرار داشته باشد‌، ‌ادامه رسيدگي به درخواست پزشكي وي بلامانع است.15- دارندگان كارت معافيت دائم و پايان خدمت هم‌چنين افرادي كه داراي 50 سال تمام هستند(متولدين نيمه اول 1342و قبل از آن)‌جهت ثبت‌نام نيازي به اخذ معافيت تحصيلي ندارند.16- دارندگان معافيت موقت‌(پزشكي وكفالت) ‌مي‌توانند در طول مدت اعتبار معافيت‌، ‌به تحصيل اشتغال يابند ليكن ادامه تحصيل آنان پس از اتمام اعتبار معافيت موقت‌،‌ منوط به داشتن شرايط و صدور معافيت تحصيلي خواهد بود.17- متعهدان به‌خدمت در سازمان‌هاي دولتي وكاركنان رسمي نيروهاي مسلح در صورت ارائه گواهي اشتغال به‌خدمت و موافقت از سازمان مربوط مي‌توانند در دانشگاه ثبت‌نام کرده و نياز به اخذ معافيت تحصيلي ندارند.18- سربازاني كه خدمت دوره ضرورت آنها حداكثر تا30 بهمن ماه امسال  به اتمام مي‌رسد در صورت موافقت دانشگاه مي‌توانند شروع به تحصيل خود را تا اتمام خدمت به تعويق بياندازند‌.‌بديهي است اشتغال به تحصيل آنان با ارائه كارت پايان خدمت يا گواهي اتمام خدمت صادره از سوي نيروهاي مسلح امكان پذير است.19- تغيير رشته وانتقال دانشجويان به دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالي ديگر براساس مقررات آموزشي مربوط وبا رعايت شرايط ذيل امكان پذيراست.بدون انصراف از تحصيل قبلي وبدون شركت مجدد در آزمون يا پذيرش جديد(بدون آزمون) باشد.تغيير رشته وانتقال در همان مقطع صورت گرفته باشد.تغيير رشته به مقطع پايين تردر چهارچوب سقف سنوات تحصيلي مربوط بلامانع است. امكان فراغت از تحصيل در سقف مجاز سنوات تحصيلي وجود داشته باشد.20- دانشجوياني كه پس از شروع به تحصيل در نيمسال اول وبا اعلام نتايج قبولي رشته هاي نيمه متمركز از سوي سازمان سنجش، در نيمسال دوم پذيرفته مي شونددر حكم دانشجويان انتقالي بوده ونيازي به انصراف ندارند.معافيت تحصيلي اين دسته از دانشجويان با احتساب سنوات تحصيلي طي شده، به مقطع جديد تبديل می شود.در اينگونه موارد، تغيير رشته توأم با انتقال وتغيير مقطع بلامانع بوده مشروط به اينكه اين افراد در يك آزمون شركت كرده وپذيرفته شده همان آزمون باشند.