دسته‌ها
خرید

خرید دستبند بررسی مرحله دوم هدفمندی کلید خورد

معاون اول رئیس جمهور مصوبه تشکیل ستاد هدفمندسازی یارانه ها را به منظور بررسی و آسیب شناسی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها و طراحی و پیش بینی سازو کارهای اجرای مرحله دوم آن و تصمیم گیری و نظارت در خصوص موضوع یاد شده ابلاغ کرد.به گزارش خبرگزاری تسنیم، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور مصوبه اخیر دولت برای تشکیل ستاد هدفمندسازی یارانه ها را ابلاغ کرد.بر اساس این مصوبه، به منظور بررسی و آسیب شناسی اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها و طراحی و پیش بینی سازو کارهای اجرای مرحله دوم آن و تصمیم گیری و نظارت در خصوص موضوع یاد شده، ستاد هدفمندی سازی یارانه ها به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیران کشور؛ صنعت، معدن و تجارت؛ تعاون، کار و رفاه اجتماعی؛ امور اقتصادی و دارایی؛ نفت؛ نیرو؛ جهاد کشاورزی؛ راه و شهرسازی؛ بهداشت، درمان و آموزش پزشکی؛ اطلاعات و رئیس کل بانک مرکزی و رئیس سازمان هدفمندسازی یارانه ها تشکیل می شود.وظایف و اختیارات هیات وزیران مندرج در قانون هدفمند کردن یارانه ها مصوب 1388 و سایر قوانین مربوط به موضوع یاد شده به وزیران عضو ستاد مذکور تفویض می شود.تصمیم گیری در خصوص امور اجرایی موضوع یاد شده به اعضای ستاد به عنوان نمایندگان ویژه رئیس جمهور و تصویب و اصلاح آیین نامه ها و مقررات مربوط به موضوع مذکور به وزیران عضو این شورا تفویض می شود.تصمیمات و مصوبات اکثریت اعضا و یا وزیران عضو ستاد (حسب مورد) در حکم تصمیمات رئیس جمهور و هیات وزیران بوده و با رعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور است.