دسته‌ها
خرید

خرید دستبند مجوز 2 شركت هواپيمايي غيرفعال لغو شد

رئيس سازمان هواپيمايي كشور از لغو پروانه بهره برداری 2 شرکت هواپیمایی غیرفعال خبر داد و گفت: در تيرماه جاري نيز در خصوص 15 شركت هواپيمايي غيرفعال تصميماتي اتخاذ و پروانه بهره برداري حمل و نقل مسافر و بار 8 شركت هواپيمايي لغو شد.به گزارش مهر، حميدرضا پهلواني گفت: در راستاي اجراي تكاليف قانوني مندرج در ماده 6، 17 و 18 قانون هواپيمايي كشوري مبني بر صدور پروانه بهره برداري هوايي، الغا يا توقيف موقت يا محدودكردن اختيارات، شوراي عالي هواپيمايي كشوري و سازمان هواپيمايي كشوري به منظور جلوگيري از رقابت مضره بين متصديان حمل و نقل هوايي و با در نظر گرفتن سوابق برخي شركت ها از جمله عدم فعاليت طي ساليان متمادي، در خصوص تعيين تكليف شركت هواپيمايي غيرفعال تصميماتي اتخاذ كرد.معاون وزير راه و شهرسازي افزود: در تيرماه جاري نيز در خصوص 15 شركت هواپيمايي غيرفعال تصميماتي اتخاذ و  پروانه بهره برداري حمل و نقل مسافر و بار 8 شركت هواپيمايي لغو شد.رئیس سازمان هواپیمایی کشوری افزود: بر همين اساس پروانه بهره برداري حمل و نقل مسافر و بار 2 شركت هاي هواپيمايي غير فعال ديگر از جمله شركت هواپيمايي بنياد ( بن اير) و پاريز نيز لغو شد.