دسته‌ها
خرید

خرید دستبند دعواي دو سازمان دولتي درباره صادرات عسل

روزنامه خراسان نوشت:بر اساس گزارش ها و شکايت هاي واصله به يکي از نهادهاي نظارتي، متقاضيان صادرات عسل از يک سو با اصرار سازمان دامپزشکي براي ارائه گواهي از اين سازمان براي صادرات محصول خود مواجه هستند و از سوي ديگر، سازمان غذا و دارو با ارسال نامه اي به نهادهاي مسئول در امر صادرات، خروج عسل از کشور را منوط به تاييد آنها و نه سازمان دامپزشکي دانسته است که اين دوگانگي، باعث به دردسر افتادن صادرکنندگان شده است.