دسته‌ها
خرید

خرید دستبند کدام رای مسجد جامعی را رییس کرد؟

یکی از ورزشکاران عضو شورای شهر تهران سرنوشت ریاست شورای شهر را رقم زد.یک عضو شورای شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در جلسه رای گیری برای ریاست شورای شهر تهران غیر از شخصیت های سیاسی که رایشان از پیش مشخص بود علیرضا دبیر و حسین رضازاده از قبل اعلام کرده بودند که به چمران رای می دهند و هادی ساعی نیز مشخص بود به مسجد جامعی رای خواهد داد اما عباس جدیدی ورزشکار دیگر عضو شورای شهر که تا چند روز قبل رای خود را چمران اعلام کرده بود در روز رای گیری به مسجد جامعی رای داد تا او به عنوان رئیس شورای شهر انتخاب شود.