دسته‌ها
خرید

خرید دستبند «هفت صبح» مجرم شناخته شد

هیات منصفه مطبوعات روزنامه هفت صبح را مجرم دانست.به گزارش ایسنا، جلسه رسیدگی به پرونده روزنامه “هفت صبح” و سایت “بولتن‌نیوز” در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی مدیرخراسانی و با حضور هیات منصفه مطبوعات برگزار شد.پرونده روزنامه “هفت صبح” به اتهام نشر اکاذیب به قصد اضرار مجرم شناخته شد و مستحق تخفیف دانسته نشد.