دسته‌ها
خرید

خرید دستبند توقيف يک ميليون قلم دارو و بازداشت ۸۰ دلال

در عمليات مأموران آگاهي روز پنج شنبه در بازار ناصرخسرو ۸۰ دلال و قاچاقچي دارو بازداشت و يک ميليون قلم دارو توقيف شد.به گزارش خراسان، نسخه داروفروشان ناصرخسرو پيچيده شد، با زياد شدن تحرک داروفروشان خيابان ناصرخسروي تهران مأموران آگاهي يک بار ديگر سري به اين خيابان زدند البته اين بار مأموران آن ها را ابتدا چند ساعتي با دوربين هايشان زير نظر گرفتند تا جايي براي حاشا نماند. پس از تکميل اطلاعات عمليات شروع شد و قاچاقچيان يکي يکي به دام افتادند. در اين عمليات ۸۰ تن از دلالال و قاچاقچيان دستگير و يک ميليون قلم دارو هم توقيف شد.ساجدي نيا رئيس پليس تهران درباره اين عمليات گفت: اکثر داروهاي کشف شده داروهاي استانداردي نيست، برخي از آن ها تاريخ گذشته است که با دستکاري در تاريخ روي جلد و يا استفاده از برچسب تقلبي به بازار عرضه مي شود و مردم هم بنا به نيازي که دارند از اين داروها استفاده مي کنند.