دسته‌ها
خرید

خرید دستبند تداوم افزایش نرخ تورم کشور

بر اساس گزارش مرکز آمار ایران، نرخ تورم کشور در مرداد ماه با افزایش 1.2 درصدی به رقم 35.1 درصد رسیده است.به گزارش فارس، بر اساس اعلام مرکز آمار ایران،  گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای شهری کشور در مردادماه سال ۱۳۹۲ براساس سال پایه جدید (سال ۱۳۹۰)1شاخص کل (برمبنای 100=1390) در مردادماه سال 1392 عدد 168.1 را نشان می‌دهد که نسبت به ماه قبل 1.8 درصد افزایش داشته است.افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 38.4 درصد است.درصد تغییرات شاخل کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه سال 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل 35.1 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه 1392 (33.9) افزایش یافته است.شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات» در این ماه به رفم 210.4 رسید که نسبت به ماه قبل 2.1 درصد افزایش نشان می‌دهد.شاخص گروه اصلی «خوراکی‌ها» در ماه مورد بررسی به عدد 208.1 رسید که نسبت به ماه قبل 2.1 درصد افزایش نشان می‌دهد.شاخص گروه اصلی «خوراکی ها» نسبت به ماه مشابه سال قبل 50.8 درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم داوازه ماهه این گروه 51.7 درصد است.شاخص گروه عمده «خوراکی‌ها، آشامیدنی‌های و دخانیات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 52.7 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به مرداد ماه 92 نسبت به دوره مشابه سال قبل 53.3 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه 1392 (52.7) افزایش یافته است.شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» در مرداد ماه 92 به رقم 153.7 رسید که 1.7 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد.میزان افزایش شاخص گروه عمده «کالاهای غیرخوراکی و خدمات» نسبت به ماه مشابه سال قبل 32.6 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منهی به مرداد ماه سال 1392 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 28.3 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه 1392 (27.1) افزایش یافته است.