دسته‌ها
خرید

خرید دستبند تعیین گزینه نهایی اصلاح طلبان برای شهرداری

ایلنا نوشت:در آخرین جلسه اعضای اصلاح طلب شورای چهارم شهر تهران برای معرفی کاندیدای نهایی برای احراز پست شهرداری تهران تصمیم گیری شد.در آخرین جلسه اعضای اصلاح طلب شورای چهارم شهر تهران که به منظور معرفی کاندیدای نهایی برای احراز پست شهرداری تهران تشکیل شده بود محسن هاشمی به عنوان گزینه نهایی انتخاب شد.براساس این گزارش اعضای اصلاح طلب شورای چهارم شهر تهران با اکثریت قاطع بر روی انتخاب هاشمی به عنوان نامزد نهایی اصلاح طلبان با اجماع رسیدند.بدین ترتیب روز دوازدهم شهریورماه پس از نشستن اعضای جدید بر کرسی های شورای اسلامی شهر تهران محسن هاشمی به عنوان تنها گزینه اصلاح طلبان برای شهرداری تهران پیشنهاد می شود.